Zameranie

Obchodné právo
 • Založenie, zmeny a likvidácia obchodných spoločností – kompletný právny servis, vypracovanie dokumentov a návrhy do obchodného registra
 • Poradenstvo pri kúpe a predajoch podnikov
 • Vypracovanie všetkých typov obchodných zmlúv, posúdenie zmlúv, právny rozbor, účasť na rokovaní
 • Zastupovanie klientov pred súdmi vo všetkých druhoch obchodných sporov
 • Vymáhanie pohľadávok súdnou i mimosúdnou cestou
Rodinné právo
 • Rozvody, výživné, osvojenie, určenie otcovstva – vypracovanie návrhov na súd, zastupovanie na súde
 • Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)
 • Medzinárodné únosy detí - právna pomoc v konaní o návrat pri medzinárodných únosoch detí podľa Dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí
 • Medzištátne osvojenia detí - právna pomoc pri medzištátnych osvojeniach do zmluvných štátov Dohovoru o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach - anglický jazyk
Občianske právo
 • Nehnuteľnosti: Kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, návrh na vklad do katastra, zmluvy o nájme nehnuteľností – kompletný právny servis (Pre bezpečný a rýchly prevod nehnuteľností advokátska kancelária poskytuje klientom autorizáciu spísanej zmluvy s potvrdením doložkou o autorizácii)
 • Vypracovanie občianskoprávnych zmlúv
 • Zastupovanie klientov v súdnom konaní
 • Ochrana ľudských práv a základných slobôd - poradenstvo, vypracovanie sťažnosti a zastupovanie pred Ústavným súdom SR a Európskym súdom pre ľudské práva
 • Dedičské konanie – zastupovanie klientov
 • Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
Pracovné právo
 • Zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch, účasť na mimosúdnych rokovaniach
 • Poradenstvo pri vzniku, zmene a zániku pracovného pomeru
Trestné právo
 • Obhajoba v trestných veciach súvisiacich s majetkom a hospodárskou činnosťou klientov a pri nedbanlivostných trestných činoch
 • Zastupovanie poškodeného v sporoch o náhradu škody